Algemene voorwaarden

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 Epic Body: Epic Body – bij de Kamer van Koophandel bekend onder nummer: 63304848 – betreft een eenmanszaak en richt zich op het geven van (sport)training, coaching en workshops ter bevordering van een fitter en gezonder leven.

1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Epic Body een of meer overeenkomsten heeft gesloten.

1.3 De opdracht: de diensten die door Epic Body geleverd zullen worden naar aanleiding van een door de opdrachtgever aan Epic Body afgegeven (individuele) opdracht.

1.4 Praktijkadres: de locatie waar de praktijk van Epic Body wordt uitgeoefend.

 

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op alle gesloten overeenkomsten – evenals alle daarmee in verband houdende handelingen – tussen Epic Body en de opdrachtgever, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de opdracht schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn door Epic Body nimmer geaccepteerd.

2.3 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

 

Artikel 3 OPDRACHT

3.1 Een opdracht komt eerst tot stand, nadat de opdracht door Epic Body is aanvaard. Ten aanzien van de totstandkoming van een opdracht kan Epic Body enkel worden vertegenwoordigd door haar eigenaresse, Lieke Gerarda Maria Janssen.

3.2 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen de opdrachtgever en Epic Body over de aan te bieden en te verlenen diensten. Deze afspraken worden allen schriftelijk bevestigd na een intakegesprek met de opdrachtgever door Epic Body, tenzij anders is overeengekomen.

3.3 Bij het inschakelen van derden door Epic Body, zal zij steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Epic Body is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. Epic Body is gemachtigd om algemene voorwaarden bedongen door voor de opdracht ingeschakelde derden te aanvaarden, ook ten behoeve van en namens de opdrachtgever.

3.4 In het geval tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen (Epic Body en de opdrachtgever) tijdig en in onderling overleg de opdracht dienovereenkomstig aanpassen.

 

Artikel 4 VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER

4.1 Opdrachtgever is gehouden alle informatie, gegevens en bescheiden, welke Epic Body overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uit kunnen voeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Epic Body ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

4.2 De opdrachtgever is verplicht geestelijke en/of lichamelijke beperkingen bij het aangaan van de opdracht te melden.

4.3 De opdrachtgever is verplicht geestelijke en/of lichamelijke beperkingen respectievelijk blessures, operaties, of andere vormen van pijn, onbehagen of abnormale vermoeidheid voor, tijdens, of na een afspraak/training te melden, evenals veranderingen in zijn psychische- en of lichamelijke conditie gedurende de opdracht.

 

Artikel 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 Op Epic Body rust de verplichting tot het, gelet op het doel van de opdracht, zo goed mogelijk begeleiden van de opdrachtgever gedurende de opdracht. Epic Body voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar haar beste inzicht, deskundigheid en vermogen, overeenkomst de opdracht. Het betreft hier een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat Epic Body niet instaat voor het bereiken van enig beoogd resultaat.

5.2 In verband met de gezondheid en hygiëne dient de opdrachtgever in het praktijkadres (de sportzaal) schone sportschoenen te dragen, schone kleding te dragen, een handdoek mee te nemen en een gevulde fles water bij zich te hebben.

5.3 Epic Body behoudt zich het recht voor om opdrachten te weigeren en/of opdrachten met onmiddellijke ingang te ontbinden, wanneer opdrachtgever herhaaldelijk niet volgens afspraak verschijnt, facturen van Epic Body niet voldoet binnen de gestelde termijn of na herhaaldelijk annuleren de contracttermijn overschrijdt, zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding en zonder dat er een ingebrekestelling is vereist. (Gedeeltelijke) restitutie van het betaalde bedrag vindt in een dergelijk geval nimmer plaats.

 

Artikel 6 ANNULERING OF BEEINDIGING

6.1 Indien de opdrachtgever – in het kader van de opdracht – een afspraak heeft gemaakt, maar onverhoopt verhinderd blijkt te zijn, dan dient de betreffende afspraak minimaal 24 uur van te voren telefonisch te worden geannuleerd. In het geval de opdrachtgever niet volgens afspraak verschijnt en geen gebruik heeft gemaakt van voornoemde annuleringsmogelijkheid, dan worden de kosten hiervan door Epic Body bij de opdrachtgever volledig in rekening gebracht. Geannuleerde sessies/trainingen dienen binnen 30 kalenderdagen te worden gehaald bij gebreke waarvan de inhaalmogelijkheid komt te vervallen en de kosten voor de sessie alsnog volledig verschuldigd zijn.

6.2 Indien sprake is van een blessure, dan wel van een operatie, waardoor een afspraak geen doorgang kan vinden, bestaat de mogelijkheid om de opdracht tijdelijk op te schorten, mits dit tijdig en uiterlijk 24 uren voor de eerst volgend ingeplande sessie wordt aangegeven bij Epic Body. Hierbij dient te worden opgemerkt dat sprake moet zijn van een ernstige geestelijke en/of lichamelijke beperkingen respectievelijk blessures, zoals: botbreuken, spierscheuringen en dergelijke op grond waarvan de opdrachtgever niet in staat is om enige fysieke activiteit te verrichten. Bij opschorting van de opdracht wordt de opdracht verlengd en zal de financiële verplichtingen worden opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met een maximum van zes maanden.

6.3 De overeenkomst tussen Epic Body en de opdrachtgever kan door de opdrachtgever worden beëindigd, steeds na het volgen van een reeks van 4 weken met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 1 sessie/training voorafgaand aan de opvolgende reeks van 4 weken, waarbij de kosten van deze laatste sessie/ training in de reeks van 4 weken verschuldigd blijven, ook wanneer deze laatste sessie/ training na de opzegging niet meer wordt afgemaakt door de opdrachtgever.

6.4 Epic Body heeft het recht om overeengekomen werkzaamheden op te schorten of te beëindigen wanneer zij door omstandigheden, die buiten haar invloedsfeer liggen of waaraan zij bij aanvang van de werkzaamheden niet op de hoogte was of kon zijn, al dan niet tijdelijk gehinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van partijen heeft in voornoemde gevallen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.

 

Artikel 7 TARIEVEN

7.1 De opdrachtgever is aan Epic Body een honorarium verschuldigd dat ofwel wordt berekend op basis van een prijs per training of op basis van de door Epic Body aangeboden pakketten.

7.2 Voor een overzicht van het door Epic Body gehanteerde honorarium/tarieven wordt verwezen naar de meest recente versie van de ‘pakketten- en prijzenlijst’, welke te allen tijde bij Epic Body kan worden opgevraagd.

7.3 Het honorarium dat in de door Epic Body gehanteerde ‘pakketten- en prijzenlijst’ vermeld staat, is inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

7.4 Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Epic Body gerechtigd haar honorarium te verhogen. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Van voornoemd ontbindingsrecht dient binnen één maand na kennisname van de verhoging van het honorarium gebruik te worden gemaakt.

 

Artikel 8 BETALING

8.1 Epic Body is te allen tijde gerechtigd om betaling vooruit te verlangen.

8.2 In ieder geval dient betaling plaats te vinden binnen 7 dagen na de factuurdatum op een door Epic Body aan te geven wijze. Bij overschrijding van deze termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.

8.3 Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Epic Body of de betreffende daarmee gelieerde gestelde bank- of girorekening dan wel betaling via het mobiele pinapparaat tegen een behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.

8.4 Is de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, dan is Epic Body gerechtigd behalve het factuurbedrag en de rente ook alle buitengerechtelijke incassokosten bij de Opdrachtgever te vorderen. Dit kunnen zowel de buitengerechtelijke incassokosten conform de Wet Incasso Kosten (WIK) en het bijbehorende besluit zijn als de gerechtelijke incassokosten.

8.5 Epic Body is gerechtigd om haar diensten op te schorten indien betaling van de openstaande declaraties gedeeltelijk of in zijn geheel niet zijn voldaan.

8.6 Het honorarium van Epic Body is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht.

Artikel 9 AANSPRAKELIJKHEID

9.1 Voor elke door Epic Body aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Epic Body kan nimmer aansprakelijk worden gesteld en derhalve ook niet voor niet behaalde resultaten. Deelname aan de in het kader van de opdracht door Epic Body aangeboden diensten geschiedt geheel op eigen risico.

9.2 Epic Body is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan of in verband met de door Epic Body verleende diensten.

9.3 Epic Body sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door opdrachtgever van de door Epic Body verstrekte diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Epic Body.

9.4 Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten verstaan wordt- voordoet, die tot aansprakelijkheid van Epic Body leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Epic Body gesloten bedrijfsaanprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Epic Body onder die aansprakelijkheidsverzekering draagt.

9.5 Voor schade veroorzaakt door derden is Epic Body nimmer aansprakelijk.

9.6 De opdrachtgever vrijwaart Epic Body voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, tot vergoeding van schade. Epic Body is nimmer aansprakelijk voor schade die derden lijden respectievelijk hebben geleden.

9.7 De onder artikel 9 opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

 

Artikel 10 INTELLECTUEEL EIGENDOM

10.1 Epic Body behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor welke haar toekomen op grond van de Auteurswet. Modellen, methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Epic Body voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven eigendom van Epic Body. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Epic Body.

10.2 Alle door Epic Body verstrekte stukken, zoals: rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software en dergelijke, zijn uitsluitend te vermenigvuldigen door Epic Body ten behoeve van eigen gebruik in haar eigen organisatie. Derden en de opdrachtgevers van Epic Body dienen zich te allen tijde te realiseren dat alle door Epic Body verstrekte adviezen en/of stukken aan de opdrachtgever maatwerk zijn en specifiek bestemd zijn voor de opdrachtgever.

 

Artikel 11 GESCHILLENREGELING EN TOEPASSELIJK RECHT

11.1 In geval van geschillen tussen de opdrachtgever en Epic Body, zullen partijen eerst trachten het geschil in der minne te schikken.

11.2 De rechtsverhouding tussen Epic Body en de opdrachtgever is onderworpen aan het geldend Nederlands recht.

11.3 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in de vestigingsplaats van Epic Body, tenzij dwingend recht zich zou verzetten tegen deze forumkeuze.

11.4 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd op 17-09-2015 bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 63304848.

Epic Body

Carmelietenstraat West 75
5831 DR Boxmeer

KvK 63304848

Openingstijden

Alleen op afspraak

E-mail

Telefoon

06 - 587 106 59